نمایش مختصر - انستیتو پاستور ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۱۹۹۷ )
موضوعات مرتبط
Biochemistry ( ۵۵ )
بیوشیمی ( ۵۳ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
نسل فردا ( ۶۵ )
ارجمند ( ۶۴ )
آییژ ( ۴۶ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۹۹۷ رکورد از ۳۵۹۷۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ انگلیسی فارسی
تاریخ نشر : ‭۱۳۵۳‬.
ناشر : یهودا بروخیم وپسران
شماره راهنما :‭PE‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
2.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی
پدیدآور : باطنی، محمدرضا
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۳‬.
ناشر : فرهنگ معاصر
شماره راهنما :‭,PE,۱۶۴۵ف۲۱ب,۱۳۷۵,ن۲.‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بیماریهای دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی مبانی طب سسیل
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۳‬.
ناشر : نسل فردا
شماره راهنما :‭,WI,۱۰۰ب۱۳۸۳,‮ ‬۹‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : راهنمای دارو درمانی بیماران سرطانی
پدیدآور : برتینا، عبدالکریم
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬.
ناشر : نور دانش
شماره راهنما :‭,QZ,۲۶۷ر۹ب۱۳۸۹,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : ارزیابی درمان فراگیر مصدومان در حوادث غیرمترقبه
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۵‬.
ناشر : هلال احمر
شماره راهنما :‭۶۴,WX,۲۱۵‮الف‬۱۳۸۵,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : راهنمای آموزشی بیماران دیابتی
پدیدآور : غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬.
ناشر : نور دانش
شماره راهنما :‭,WK,۸۵۰ر۸غ۱۳۸۸,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : کتاب جامع بهداشت عمومی (ج ۱)
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۳‬.
ناشر : ارجمند
شماره راهنما :‭,WA,۳۸۰ک,۱۳۸۳,۱۷ج۱.‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ فارسی محمد معین
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۳‬.
ناشر : نشر سرایش
شماره راهنما :‭,PIr,۲۹۵۴ف۷م۱۳۸۳,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد
پدیدآور : الرود
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : برای فردا
شماره راهنما :‭,QH,۴۳۰‮الف‬,۵,م‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۹‬.
ناشر : امیر کبیر
شماره راهنما :‭,PE,۱۶۴۵ف۷ح۱۳۷۹,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : کلون سازی ژن و بررسی DNA
پدیدآور : براون ، اوستین
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : خسروی
شماره راهنما :‭,۵.,QU,۵۸ک۴ب۱۳۹۰,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بیماری هاری
پدیدآور : انستیتو پاستور ایران
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۳‬.
ناشر : انستیتو پاستور ایران
شماره راهنما :‭,WC,۵۵۰ب۹س.,۱۳۸۳,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی
پدیدآور : جهرئی،علی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۶‬.
ناشر : پژواک
شماره راهنما :‭,۵,۰,W,۲۰ج,۸,ن‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بیماری هاری
پدیدآور : سیمانی،سوسن
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۳‬.
ناشر : انستیتو پاستور ایران
شماره راهنما :‭,WC,۵۵۰ب۹س.,۱۳۸۳,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش
پدیدآور : لوددیش،هاروی
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : ارجمند
شماره راهنما :‭,۲.,QH,۵۸۱ز۳ ل۱۳۹۰,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : واژه نامه رایانه فارسی به انگلیسی
پدیدآور : پ‍اد
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۹‬.
ناشر : رضوی
شماره راهنما :‭,QA,۷۶و۷ن۱۳۷۹,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ کار بردی کامپیوتر
پدیدآور : پارسائی،کیومرث
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬.
ناشر : آقاپیک
شماره راهنما :‭,QA,۷۵ف۲۴پ۱۳۷۴,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : گزیده ایمونولوژی ابوالعباس
پدیدآور : رمزی ، داوود
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬.
ناشر : نور دانش
شماره راهنما :‭,۱۸.,QW,۵۶۸گ ۸ ر۱۳۸۹,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬.
ناشر : دانشیار
شماره راهنما :‭۴۵۳,QA,۷۶ف۱۳۷۸,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
پدیدآور : سوانسون، تاد
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : پیوند مهر
شماره راهنما :‭,۴QU,س۲ب۱۳۹۰,‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو